نمونه سوالات ؛المپیادهاو طرح درس ،داستان، تجربیات ،شعر،قصه

ماه

هفته

جلسه

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه و وسایل مورد نیاز

ملاحظات

 

مهر

 

 

 

1

1

و

2

مرور

1

2

3

آشنايي با دانش‌آموزان – مروري بر مطالب سال دوم

جلسه2:

حل تمرينات – پرسش از كلمات آموخته شده سال دوم

كتاب – تخته سياه و گچ

 

وسايل موجود در كلاس – چارت

دانش‌آموزان دفتر تمرين داشته و تمرينات را در خانه قبلاً با مداد حل مي كنند.

 

مهر

 

 

2

 1

و

2

 

1

4

تا

8

حل تمرينات دوره‌اي از كتاب دوم راهنمايي تدريس درس اول مكالمه  الگوهاي A,B آشنايي با مالكيت – تكرار (لغات جديد)

كتاب – تخته سياه و گچ – وسايل موجود – چارت – نوار كاست

 گروه بندی دانش آموزان

مهر

 

 

3

1

و

2

 

1

8

تا

11

پرسش از مكالمه و الگوها بصورت مكالمه دو نفره و روخواني حل تمرينات جايگزيني - حل تمرينات – و پرسش لغات جديد – اشنایی با صفت

 

كتاب – تحته سياه و گچ

چارت – دفتر تمرين

نوشتن10جمله با صفت ومالکیت توسط دانش آموزان سفارش به دیکته

مهر

 

 

 

4

 

 

1

و

2

 

1

12

تا

14

تدريس قسمت خواندن (Reading) و حل اوليه تمرينات - ديكته از الگوها و خواندن (Pattern-Reading) – تدريس صداي / əυ/

 

نوار كاست – كتاب – چارت – تخته سياه و گچ- دفتر تمرين

 

ماه

هفته

جلسه

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه و وسایل مورد نیاز

ملاحظات

 

آبان

 

 

 

1

 

1

و

2

 

2

 

14

تا

17

پرسش لغات جديد درس – توضيح نكات گرامري(دستور) درس

-تدريس درس دوم – مكالمه و الگوها توضيح نكاتي در مورد ضمايرمفعولي و قيدهاي تكرار

 

نوار كاست – كتاب – چارت – تخته و گچ

از دانش‌آموز چند سوال پرسيده مي‌شود كه از يادگيري درس اول اطمينان حاصل شود.

آبان

 

 

2

1

و

2

 

2

17

تا

20

پرسش مكالمه و الگوهاي درس دوم  بصورت دو نفره و روخواني – حل تمرينات جايگزيني حل تمرينات توسط دانش‌آموزان با توضيحات معلم – توضيح در مورد نامه نگاري انگليسي

 

كتاب – چارت

دفتر تمرين

پرسش گروهی سفارش به دیکته

 

نوشتن نامه ای کوتاه

آبان

 

 

3

131

و

2

 

2

20

تا

22

تدريس Reading و تلفظ صداي /I/ و صداي /aI/

ديكته از مكالمه و الگوها و خواندن درس دوم – تكرار لغات جديد درس

 

نوار كاست – چارت

گچ و تخته سياه – وسايل موجود در كلاس

سفارش با امتحان

آبان

 

 

4

1

و

2

 1

و

2

23

برگزاري امتحان كتبي شماره 1 از درسهاي اول و دوم رفع اشكال در مورد سوالات امتحاني – تدريس مكالمه درس 3

برگه چاپ شده سوالات

كتاب – تخته و گچ

سوالات امتحان تصحيح شوند و رفع شكال مي‌شود.

 

ماه

هفته

جلسه

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه و وسایل مورد نیاز

ملاحظات

 آذر

 

 

1

1

و

2

3

24

تا

26

پرسش مكالمه – تدريس الگوها و توضيحاتي در مورد      How many – How much

جلسه2:

حل نمونه ای از تمرينات

كتاب – چارت – تخته و گچ وسايل موجود بچه‌ها – نوار كاست – پارچ آب و لیوان

كتاب – چارت – تخته و گچ

پرسش گروهی توسط سرگروه

آذر

 

 

 

2

1

و

2

3

27

تا

29

حل ادامه تمرينات – تدريس Reading و تلفظ صداي /C/ و /K/ و /S/

جلسه2:

تكرار كلمات جديد – با تكرار توسط بچه‌ها – پرسش و روخواني Reading

كتاب – نوار كاست – چارت كتاب – نوار كاست – چارت

تدريس صداي C در كلمات مختلف كه صداي K يا S دارند سفارش به دیکته

 آذر

 

 

3

1

و

2

3

 

و

4

30

تا

31

ديكته از درس سوم –  

تدريس مكالمه درس 4

جلسه2:

پرسش از مكالمه درس چهارم – تدريس الگوها و مقايسه زمان حال و گذشته

كتاب- تخته سياه و گچ

نوار كاست – وسايل موجود در كلاس

جملاتي  روي تخته بصورت زمان حال و گذشته نوشته شود تا دانش‌آموزان تغييرات را ببينند

آذر

 

 

4

1

و

2

4

32

تا

34

روخواني الگوها – حل تمرينات جايگزيني – سوالي كردن و پاسخ كوتاه و كامل با Did

جلسه2:

تدريس Reading و تلفظ‌هاي /ed/ - منفي كردن با didn't

كتاب – تخته و گچ – چارت

 دفتر تمرينات

توضيحاتي در مورد افعال با قاعده

  سفارش به امتحان

 ماه

هفته

جلسه

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه و وسایل مورد نیاز

ملاحظات

دی

 

 

1

1

و

2

3

و

4

35

تا

38

امتحان از درس 3 و 4-

 

جلسه2:

توضيحاتي در مورد سوالي – منفي با Didحل تمرينات دوره‌اي – توضيح تمرينات دوره‌اي

برگه چاپ شده سوالات

 

كتاب – تخته و گچ  دفتر تمرينات

توضيحاتي در مورد افعال با قاعده      معرفی دانش آموزان ممتاز- تلاشگر- کم کار

دی

 

 

2

1

و

2

ت دورهای

 

 

5

39

تا

42

حل ادامه تمرينات دوره‌اي – تدريس مكالمه درس 5

جلسه2:

پرسش از مكالمه بصورت دو نفره – تدريس الگوها – تدريس افعال بي قاعده و مقايسه با افعال با قاعده

 

دفتر تمرينات كتاب – نوار كاست – چارت و تخته سياه و گچ

 

 نوار كاست – كتاب چارت و تخته سياه و گچ

افعال بي قاعده توسط بچه‌ها حفظ شوند.

 

سفارش به شروع امتحانات

دی

 

3

1

و

2

 

 

 

امتحانات ترم اول

 

 

دی

 

4

1

و

2

 

 

 

 

امتحانات ترم اول

 

 

ماه

هفته

جلسه

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه و وسایل مورد نیاز

ملاحظات

بهمن

 

 

1

1

و

2

 

 

 

5

 

 

43

تا

46

رفع اشكال در مورد اشكالات ترم اول – حل تمرينات پرسش از افعال بي قاعده حل ادامه تمرينات – تدريس Reading و تلفظ صداي /aυ/. توضيحاتي در مورد سوالي و منفي با did و تغييرات افعال بي قاعده

كتاب-چارت- نواركاست و گچ و تخته

چند جمله روي تخته نوشته شود و زمان گذشته و حال مقايسه شود

بهمن

2

1

و

2

 

5

45

تا

49

پرسش از Reading – و نوشتن چند جمله سوالي و منفي روي تخته و توضيح آنها ،ديكته از درس 5 تدريس درس ششم مكالمه و الگوها – توضيح در مورد گذشته استمراري و مقايسه با حال استمراري

كتاب – چارت – تخته و گچ نوار كاست – ضبط صوت – كتاب –    

 دانش آموزان 10 جمله در مورد گذشته استمراری و حال استمراری در منزل بنویسند

بهمن

 

 

3

1

و

2

 

6

50

تا

52

پرسش از درس 6- حل تمرينات – تدريس صداي /Iə/ و /e/تدريس Reading – توضيح و مقايسه گذشته استمراري با حال استمراري و مقايسه با حال استمراري

كتاب- تخته و گچ- دفتر تمرينات كتاب- نوار كاست – گچ و تخته

سفارش به دیکته درس6

بهمن

 

 

4

1

و

2

6

 

 

7

53

تا

54

 

55و56

ديكته از درس 6- تدريس مكالمه و الگوها درس 7- توضيح should – may – canپرسش از مكالمه والگوهاي درس 7- حل تمرينات   سوالي و منفي با  should – may – can

كتاب – نوار كاست – گچ و تخته

كتاب – تخته و گچ – دفتر تمرينات بچه‌ها

نوشتن جملاتی با افعال کمکی که تا کنون یاد گرفته اند در منزل

ماه

هفته

جلسه

درس

صفحه

 موضوع واهداف مهم

 رسانه و وسایل مورد نیاز

ملاحظات

اسفند

 

 

1

1

و

2

 

7

 

53

تا

57

 تدريس Reading – تدريس صداي / dЗ /  و صداي /g/ - تكرار كلمات جديد ديكته از درس 7- و توضيح در مورد سوالي پاسخ كوتاه و كامل و منفي كردن با should – may – can

كتاب – نواركاست – گچ و تخته

سفارش به دیکته درس7

 

 

سفارش به امتحان

اسفند

 

2

1

و

2

 

 

8

 

 

59

امتحان از دروس 5-6-7

تدريس مكالمه درس 8- رفع اشكال در مورد امتحان

(سوالات امتحاني )

كتاب – نوار كاست – گچ و تخته

 

اسفند

 

 

3

1

و

2

 

8

59

تا

60

پرسش مكالمه به صورت دو نفره – تدريس الگوها

جلسه2: جمله سازی در کلاس

توضيح در مورد روشهاي ساختن قيد از صفت  

كتاب – نوار كاست – گچ و تخته

 

كتاب – تخته و گچ –  

پرسش گروهی توسط سرگروه با نظارت دبیر

اسفند

 

 

4

1

و

2

 

61

تا

63

حل تمرينات – توضيح در مورد تمرينات

ادامه حل تمرينات

كتاب – تخته و گچ – دفتر تمرينات

از دانش‌آموزي خواسته شود در  تعطيلات كلمات مهم درس‌ها را خوب بخوانند

ماه

هفته

جلسه

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه و وسایل مورد نیاز

ملاحظات

فروردین

1

1

و

2

 

 

تعطیلات نوروز

 

 

فروردین

2

1

و

2

 

 

تعطیلات نوروز

 

 

فروردین

 

 

 

3

1

و

2

 

8

64

و

65

پرسش كلمات درس‌ها يادآوري درس‌هاي قبلي

تدريس صداي /U/ تدريس Reading – تكرار كلمات درس – يادآوري قيد و صفت

نواركاست – كتاب – تخته و گچ

 

فروردین

 

 

 

4

1

و

2

 

8

 

 

 

9

 

 

 

66

67

ديكته از درس 8- تـــدريس مكالمه درس 9- توضيح زمان آينده

پرسش از مكالمه درس 9-تدريس الگوها و توضيح زمان آينده ساده (سوالي – منفي پاسخ كوتاه)

نواركاست – كتاب – تخته و گچ

نواركاست – كتاب – تخته و گچ

سفارش به  امتحان ميان ترم.

ماه

هفته

جلسه

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه و وسایل مورد نیاز

ملاحظات

 

 

اردیبهشت

 

 

1

 

1

و

 

 

2

9

67

تا

70

حل تمرينات – توضيح تمرينات – تدريس تلفظ صداي /  ə/ پرسش لغات درس

تدريس Reading و يادآوري زمان آينده – حل نمونه ای از تمرینات دورهای

كتاب – تخته – گچ – دفتر تمرين

 

نوار كاست – كتاب – تخته و گچ

 

 

سفارش به امتحان میان ترم

 

اردیبهشت

 

 

2

1

و

 

2

 

 

73

تا

77

 

 

دوره ای3

امتحان میان ترم

 

 

جلسه2:

–رفع اشکال امتحان میان ترم

بازخوردنمره امتحانی به اولیا

برگه چاپ شده سوالات

 

 

 

تخته و گچ - استفاده از نمازخانه مدرسه  

صحبت با اولیا در مورد نمرات فرزندانشان-تشویق دانش آموزان زرنگ درحضور اولیا

 

اردیبهشت

 

4

1

و

2

 

9

 

1تا9

ديكته از درس 9- حل ادامه تمرينات دوره‌اي

جلسه2:

امتحان قراعت ترم 2

 

دفتر دیکته- تخته – گچ کتاب

---------------

سفارش به امتحان قراعت در جلسه2

 

اردیبهشت

 

 

4

1

و

2

 

 

  حل تمرينات دوره‌اي – توضيح تمرينات دوره‌اي

 

حل نمونه سوالات امتحان سالهاي گذشته و  رفع اشكال.

نمونه سوالات – تخته – گچ

 

نمونه سوالات – تخته – گچ

 

 موفقیت همه ی همکاران محترم ودانش آموزان عزیز آرزوی قلبی من است . مراد گلمحمدی

منتظر نظرات سازنده همه همکاران و دانش آموزان  هستم .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم خرداد ۱۳۸۸ساعت 23:21  توسط مراد گلمحمدی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
فال حافظ
دیکشنری آریان پور
وب گذر
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
خرداد ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
آرشیو موضوعی
برنامه عملیاتی سرگروه زبان
چگونه یک کلاس جذاب داشته باشیم
شعرخدا باباست
قواعد گروه بندی دانش آموزان
طرح درس سالانه پایه دوم راهنمایی
طرح درس سالانه پایه سوم راهنمایی
طرح درس سال اول راهنمایی
خطاهای زبان انگلیسی
داستان کوتاه
کلامی از شیخ بهایی
داستان لیلی ومجنون
مهمترین مشکل یادگیری "انگلیسی"
آقا! سفره خالی می خری
زنگ انشا
داستان کامل خسرو و شیرین نظامی‌
تقسیم ارثیه بطور عادلانه
جملاتی از حسین پناهی
وصیتنامه حسین پناهی
المپیاد پایه اول راهنمایی
المپیاد پایه دوم راهنمایی
المپیاد پایه سوم راهنمایی
شمارش اعداد انگلیسی1تا100
آزمون جامع المپیاد علمی پایه اول راهنمایی مرحله 1
آزمون جامع المپیاد علمی پایه دوم راهنمایی مرحله1
آزمون جامع المپیاد علمی پایه سوم راهنمایی مرحله1
آزمون جامع المپیاد علمی پایه سوم مرحله 2
آزمون جامع المپیاد علمی پایه دوم مرحله 2
آزمون جامع المپیاد علمی پایه اول مرحله 2
پاسخنامه آزمون جامع المپیاد علمی مرحله 2
قبرحضرت نوح و حضرت آدم
پیوندها
ماه سحرخیز (دکتر سپهوندی)
مهرگان (کنجوری)
دینی وعربی (عباسپور)
گروه زبان انگلیسی،دفتربرنامه ریزی وتألیف کتب درسی
لکستان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
 

mouse code

كد ماوس